การแสดงผล C C C
การประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 3/2565
ประกาศ ณ วันที่ 28/09/2565
LINE it! 77
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง เพื่อร่วมพิจารณาการขอให้อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยที่จังหวัดต่าง ๆ จำนวน 3 เรื่อง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.
 
รายการภาพ