การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางการพัฒนาการประมาณการ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ”
ประกาศ ณ วันที่ 22/09/2565
LINE it! 56
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“แนวทางการพัฒนาการประมาณการ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ” ให้แก่บุคลากรกรมบัญชีกลาง
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. โดยโครงการดังกล่าวฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำรายงานทางด้านเศรษฐกิจจังหวัด
 
รายการภาพ