การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ”
ประกาศ ณ วันที่ 18/08/2565
LINE it! 68
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. โดยผู้มีบุคลากรกรมบัญชีกลางส่วนกลางเข้าร่วมโครงการจำนวน 46 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรมบัญชีกลาง
รายการภาพ