การแสดงผล C C C
การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศ ณ วันที่ 09/08/2565
LINE it! 98
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ตรวจความเรียบร้อยการดำเนินการสอบประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักบัญชี โดยกำหนดให้มีการทดสอบความรู้ ความสามารถ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์และมอบหมายให้คลังจังหวัด เป็นประธานดำเนินการและควบคุมการสอบในพื้นที่สอบที่รับผิดชอบ ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 9 สิงหาคม 2565
 
รายการภาพ