การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9
ประกาศ ณ วันที่ 13/06/2565
LINE it! 53
นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อวิชา “อาชญากรรมทางเทคโนโลยี” โดย พ.ต.อ. ดร.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายในภาคเช้า และภาคบ่าย นายธนะโชค รุ่งธิปานนท์ ผู้อำนวยการกองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชา “ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)”  หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 9 วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 7 กรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว ได้จัดฝึกอบรมในรูปแบบ Hybrid (On-site & Online) และดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด
 
รายการภาพ