การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางร่วมสัมมนากับบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด) เพื่อสร้างความเข้าใจกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
ประกาศ ณ วันที่ 13/06/2565
LINE it! 45
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง พร้อมด้วย ผู้แทนกระทรวงการคลัง/ผู้แทนกรมบัญชีกลางในคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน และเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง เข้าร่วมสัมมนากับบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด) เพื่อสร้างความเข้าใจกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ถึงแนวทางการกำหนดตัวชี้วัดของการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน และบทบาทของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ในการพิจารณาให้ความเห็นเรื่องสำคัญของการบริหารทุนหมุนเวียน ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ โรงแรม เคปดารา รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565
รายการภาพ