การแสดงผล C C C
การประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 5/2564
ประกาศ ณ วันที่ 11/11/2564
LINE it! 44
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 5/2564 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อพิจารณาการคัดเลือกโครงการ ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม และแต่งตั้งผู้สังเกตการณ์ทดแทนรายเดิม ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
รายการภาพ