การแสดงผล C C C
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 3/2564
ประกาศ ณ วันที่ 10/11/2564
LINE it! 24
นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการดำเนินงานโครงการ CoST การคัดเลือกโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการ CoST และรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
 
รายการภาพ