การแสดงผล C C C
การประชุมหารือแนวทางการบริหารหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
ประกาศ ณ วันที่ 14/10/2564
LINE it! 31
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบริหารหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ร่วมกับทีมแพทย์ (ผู้เข้ารับการอบรม บงส. รุ่นที่ 8) และสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม 312 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564
รายการภาพ