การแสดงผล C C C
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดศึกษาดูงานในประเทศ โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8
ประกาศ ณ วันที่ 12/10/2564
LINE it! 40
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดศึกษาดูงานในประเทศ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8 ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม 314 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.
รายการภาพ