การแสดงผล C C C
การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8
ประกาศ ณ วันที่ 04/10/2564
LINE it! 67
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8 ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม 315 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564
รายการภาพ