การแสดงผล C C C
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์
ประกาศ ณ วันที่ 28/09/2564
LINE it! 52
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมบัญชีกลาง ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams โดยมีนายศานิต ร่างน้อย อดีตอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานด้านจริยธรรม เพื่อใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกรมบัญชีกลาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 314 กรมบัญชีกลาง วันที่ 28 กันยายน 2564
รายการภาพ