การแสดงผล C C C
การสอบคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ วันที่ 2
ประกาศ ณ วันที่ 19/09/2564
LINE it! 139
นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และนางนิโลบลแวววับศรี รองอธิดีกรมบัญชีกลาง ติดตามและกำกับดูแลการสอบคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ วันที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ โดยเป็นการสอบข้อเขียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์สอบส่วนกลาง ห้องประชุม 3 และ 4 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง และศูนย์สอบส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด รวม 52 ศูนย์ โดยมีศูนย์อำนวยการติดตามการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดูแลความเรียบร้อยและความโปร่งใส ทั้งนี้ การดำเนินการสอบได้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรการควบคุมโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รายการภาพ