การแสดงผล C C C
การประชุมเรื่องการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 03/09/2564
LINE it! 75
นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุม เรื่อง “การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ” เพื่อขอทำความตกลงอัตราค่าเช่ารถยนต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีผู้แทนจากสำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.
รายการภาพ