การแสดงผล C C C
การประชุมเตรียมความพร้อม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลางผ่านระบบออนไลน์
ประกาศ ณ วันที่ 01/09/2564
LINE it! 124
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลางผ่านระบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการจัดโครงการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานแก่คณะทำงาน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.
รายการภาพ