การแสดงผล C C C
การประชุมคณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ครั้งที่ 2/2564
ประกาศ ณ วันที่ 27/08/2564
LINE it! 69
นางนิโลบล แวววับศรี รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง ครั้งที่ 2/2564 โดยมีคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ vdo conference เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานจัดทำและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณาราคากลางงานก่อสร้าง และร่วมพิจารณาแผนการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3  กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564
รายการภาพ