การแสดงผล C C C
การประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 4/2564
ประกาศ ณ วันที่ 26/08/2564
LINE it! 35
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 4/2564 เพื่อพิจารณาเรื่องการขอรับ เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยที่จังหวัดต่าง ๆ เสนอขอให้อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จำนวน 6 เรื่อง 8 ราย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลางเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) วันที่ 26 สิงหาคม 2564 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นควรให้จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จำนวน 5 เรื่อง 7 ราย ไม่อนุมัติจ่าย 1 ราย ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะนำความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวเสนอคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่าย ต่อไป
รายการภาพ