การแสดงผล C C C
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจการคลัง"
ประกาศ ณ วันที่ 25/08/2564
LINE it! 41
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจการคลัง" ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx ให้แก่บุคลากรกรมบัญชีกลาง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 465 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2564 โดยนายสุวิทย์ สรรพวิทยศิริ วิทยากรจากมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง นำเสนอเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและรูปแบบการดำเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ วิธีการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจ และแนวทางการคัดเลือกและการพัฒนาเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจ
รายการภาพ