การแสดงผล C C C
การประชุมคณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 6/2564
ประกาศ ณ วันที่ 20/08/2564
LINE it! 49
นางนิโลบล แวววับศรี รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อร่วมพิจารณาข้อมูลการขอขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.
รายการภาพ