การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 2/2563
ประกาศ ณ วันที่ 07/04/2563
LINE it! 57
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563