การประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 2/2563
ประกาศ ณ วันที่ 24/03/2563
LINE it! 191
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ครั้งที่ 2/2563 ผ่าน VDO Conference โดยมีนายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอนุมัติเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย จำนวน 4 เรื่อง ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563
รายการภาพ