การประชุมแนวทางการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตสำหรับการจัดหายุทโธปกรณ์ของกระทรวงกลาโหม
ประกาศ ณ วันที่ 17/03/2563
LINE it! 32
นางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตสำหรับการจัดหายุทโธปกรณ์ของกระทรวงกลาโหม โดยมีผู้แทนจากกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ กองบัญชาการกองทัพไทย สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563