การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 7
ประกาศ ณ วันที่ 16/03/2563
LINE it! 54
นางอัญชลี ศรีอำไพ ผู้อำนวยการกองบัญชีภาครัฐ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชา “การบัญชีภาครัฐสำหรับผู้บริหาร” แก่ผู้เข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 7 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563