การแสดงผล C C C
กรมบัญชีกลางมอบประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปี 2562
ประกาศ ณ วันที่ 21/02/2563
LINE it! 967
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ และประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่ส่วนราชการที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (IAQA) และมีผู้ตรวจสอบภายในที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) โดยมีนางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ เมย์แฟร์ บอลรูม ซี ชั้น 11 เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563