พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
ประกาศ ณ วันที่ 22/08/2562
LINE it! 35
นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง โดยมีนายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 77 ผลงาน และได้รับรางวัล จำนวน 4 ผลงาน ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ จำนวนทั้งสิ้น 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท โดยผลงานที่ได้รางวัลชนะเลิศ กระทรวงการคลังจะนำไปใช้เป็นตราสัญลักษณ์ (LOGO) ระบบ (New GFMIS Thai) ต่อไป