การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Subcommittee) ครั้งที่ 3/2561
ประกาศ ณ วันที่ 02/11/2561
LINE it! 275
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Subcommittee) ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โดยมีคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คณะทำงานตรวจสอบข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และผู้แทนองค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณารายงานผลการตรวจสอบข้อมูลของคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น ดำเนินการคัดเลือกโครงการก่อสร้างของส่วนราชการและส่วนท้องถิ่นที่สมัครเข้าร่วมโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนการดำเนินงานโครงการ CoST ภายใต้โครงการ “Promoting a Fair Business Environment in ASEAN” ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลประเทศอังกฤษร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติให้ทุนสนับสนุน โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้เสนอเป็นผู้ขอรับทุนเพื่อมาดำเนินการโครงการ CoST ในด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และแนวทางการบรรจุโครงการ CoST ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จะได้นำผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ เสนอให้คณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
รายการภาพ