การประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 3/2561
ประกาศ ณ วันที่ 29/08/2561
LINE it! 209
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง พร้อมทั้ง ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เพื่อรับทราบความคืบหน้าของโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561 ซึ่งมีโครงการร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรมทั้งหมด 79 โครงการ วงเงินรวม 1,110,453.47 ล้านบาท และรับทราบประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา 17 และมาตรา 18 และเรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มี ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 รวมทั้ง พิจารณาหลักการดำเนินงานข้อตกลงคุณธรรมตามประกาศของ เรื่อง แนวทางและวิธีการฯ และคัดเลือกโครงการเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรมเพิ่มเติม 6 โครงการ พร้อมทั้งเห็นชอบแผนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560