โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
ประกาศ ณ วันที่ 07/08/2561
LINE it! 141
นางสุรีพร ศิริขันตยกุล รักษาราชการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบัญชี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ และเป็นวิทยากรบรรยาย 3 หัวข้อวิชาประกอบด้วย หัวข้อวิชา “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551” “มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ”และหัวข้อวิชา “การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ และกรณีศึกษา” ให้กับหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และมหาวิทยาลัย ที่จะเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2561 เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายของส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2559 ได้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายการภาพ