การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2561
ประกาศ ณ วันที่ 23/04/2561
LINE it! 164
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน ทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2561 โดยมีคณะทำงานจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน และบริษัทที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี 2560 ของทุนหมุนเวียน ตามแผนการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน ระเวลา 3 ปี และร่วมพิจารณาผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560 (ทุนปีปฏิทิน) และภาพรวมประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนทั้งหมด พร้อมพิจารณากรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนสำหรับทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2562 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
รายการภาพ