การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 1/2561
ประกาศ ณ วันที่ 20/03/2561
LINE it! 285
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 โดยมีนายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง พร้อมคณะทำงานจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน และบริษัทที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบรายงานผลการพัฒนาระบบประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน และการดำเนินงานตามข้อสังเกตคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน/คณะทำงานจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พร้อมร่วมพิจารณาผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560 (ทุนปีงบประมาณ) และการกำหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนสำหรับทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งใหม่