การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 3/2560
ประกาศ ณ วันที่ 19/09/2560
LINE it! 143
นางพรกมล ประยูรสิน รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เพื่อพิจารณาคัดเลือกส่วนราชการเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 75 หน่วยงาน สำหรับแนวทางการดำเนินโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมบัญชีกลางจะดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ระหว่างเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 จำนวน 2 รุ่นๆละ 2 คน ให้กับส่วนราชการ ทั้ง 75 หน่วยงาน และคาดว่าจะเข้าตรวจเยี่ยมส่วนราชการบางหน่วยงานเพื่อสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งชี้แจงข้อมูลที่สำคัญ
รายการภาพ