ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้สัมภาษณ์สด ไขข้อข้องใจ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่
ประกาศ ณ วันที่ 15/09/2560
LINE it! 151
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้สัมภาษณ์สด ผ่านรายการแผ่นดินไทยใสสะอาด
ตอน “ไขข้อข้องใจ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่” และตอบข้อซักถามจากผู้ชมทางบ้าน ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560
รายการภาพ