โครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิทธิ(สำหรับบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัด)
ประกาศ ณ วันที่ 08/09/2560
LINE it! 291
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้เกียรติบรรยายพิเศษเกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 ตุลาคม 2560 โดยในช่วงเช้านางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการบริหารสิทธิ (สำหรับบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัด) ให้แก่คลังเขต คลังจังหวัด และบุคลากรของกรมบัญชีกลางส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ เอ ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ตามแนวทางการบริหารจัดการสิทธิ รวมทั้งระบบงานต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลาง และเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไปของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปถ่ายทอดได้ รวมทั้งเพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ (บัญชีชุดเล็ก) เพื่อให้สำนักงานคลังเขต สำนักงานคลังจังหวัด สามารถจัดทำบัญชีได้อย่างถูกต้อง
รายการภาพ