การประชุมคณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 3/2560
ประกาศ ณ วันที่ 22/06/2560
LINE it! 254
นางพรกมล ประยูรสิน รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เพื่อพิจารณาร่างมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมการอภิปรายในประเด็นเนื้อหาร่างมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฯ ฉบับดังกล่าว เช่น ตัวอย่างของสินค้าคงเหลือในภาครัฐ รวมถึงงานบริการระหว่างทำ การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือสำหรับผลิตผลทางการเกษตร การบันทึกบัญชีเพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของสินค้าคงเหลือ เป็นต้น โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างมาตรฐานฯ สินค้าคงเหลือ โดยเสนอแนะให้มีการจัดทำศัพท์บัญชี และถ้อยคำ ซึ่งรวมคำศัพท์ที่ใช้ในร่างมาตรฐานฯ ฉบับดังกล่าวไว้เพื่อเป็นแนวทางที่ตรงกันในการพัฒนามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับอื่นๆ และให้พิจารณาถ้อยคำในร่างมาตรฐานฯ อีกครั้งก่อนประกาศใช้เป็นมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ต่อไป
รายการภาพ