โครงการ “การพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ (Excellent Service) ”
ประกาศ ณ วันที่ 12/06/2560
LINE it! 333
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการ “การพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ (Excellent Service)” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ให้กับบุคลากรของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดเขต 8 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ได้รับองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลดีต่อการนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อองค์กรในภาพรวมต่อไป พร้อมกันนี้ ได้ร่วมลงนาม MOU กับคณะบดีวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในงานด้านบริการ ประกอบด้วย ความรู้ แนวคิดนอกกรอบในการให้บริการ หลักการให้บริการ การปรับภาพลักษณ์ การจัดระบบงานบริการ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็น เลิศด้านบริการ
รายการภาพ