การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอจัดตั้งรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน ครั้งที่2/2560
ประกาศ ณ วันที่ 26/04/2560
LINE it! 181
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอจัดตั้ง รวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน ครั้งที่2/2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคาร 9 กรมบัญชีกลาง โดยมี นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และ นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง และผู้แทนจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อแจ้งรายงานผลการจัดตั้งกองทุนเพื่อบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และเพื่อพิจารณา การจัดตั้งกองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมถึงพิจารณา การขอเพิ่มแหล่งรายได้และการกำหนดวัตถุประสงค์ของเงินทุนหมุนเวียน กรมท่าอากาศยาน