การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 1/2560
ประกาศ ณ วันที่ 20/04/2560
LINE it! 173
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 303 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ คณะทำงานจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน และบริษัทที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2559 โดยให้ข้อสังเกตการดำเนินการเพิ่มเติมและนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
รายการภาพ