NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
กรมบัญชีกลาง ร่วมแถลงข่าวแนวทางการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกาศ ณ วันที่ 22/02/2560
LINE it! 583
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมแถลงข่าวแนวทางการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 สำหรับการแถลงข่าวสรุปได้ว่า นายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้กำชับให้เร่งขยายผลวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) และให้จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Intergrity Pact : IP) เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยหลังจากนี้กรมบัญชีกลางจะขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการทั่วประเทศเพื่อจัดชั้นหรือเกรดประวัติ และผลงานของผู้ประกอบการและจะเพิ่มผู้แข่งขันหรือผู้ประกอบการจากต่างประเทศให้มีการประมูลแบบ International Bidding เน้นโครงการที่มีมูลค่าสูงเกิน 5,000 ล้านบาทขึ้นไป นอกจากนี้ จะทบทวนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ด้วยการพิจารณาตั้งเกณฑ์หรือระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อครุภัณฑ์จากผู้ผลิตโดยตรง พร้อมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ของการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอายุความ โดยเมื่อตรวจสอบแล้วพบการทุจริตเกิดขึ้น ให้เริ่มนับอายุความตั้งแต่เมื่อปรากฏหลักฐานการทุจริต
รายการภาพ