ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี การประชุมหารือแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายใน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560
ประกาศ ณ วันที่ 17/02/2560
LINE it! 176
นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายใน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2560 โดยมีผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อหารือแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่ประชุมมีการหารือ พร้อมทั้งมอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ดำเนินการในรูปแบบของคณะทำงาน
รายการภาพ