ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 24/01/2560
LINE it! 425
นางพรกมล ประยูรสิน รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้แก่ผู้อำนวยการกองคลังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านบัญชี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 24 มกราคม 2560
รายการภาพ