ประชุมเรื่องคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการครั้งที่ 5/2559
ประกาศ ณ วันที่ 19/12/2559
LINE it! 287
นางพรกมล ประยูรสิน รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง เพื่อพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ และเห็นชอบเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังที่กำหนด เพื่อให้เกณฑ์การมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง มิติด้านการบัญชี และรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านบัญชีภาครัฐสอดคล้องกัน
 
รายการภาพ