NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
การประชุมชี้แจงมาตรการเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประกาศ ณ วันที่ 30/08/2559
LINE it! 849
นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมชี้แจงมาตรการเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 29 สิงหาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจากท่านสุทธิรัตน์ รัตนโชติ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน บรรยายในหัวข้อการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง บรรยายในหัวข้อมาตรการกระตุ้นการเร่งรัดการเบิกจ่ายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง บรรยายในหัวข้อ การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน และนางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง บรรยายในหัวข้อ การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ เพื่อกระตุ้นการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวมทั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานตระหนักและเร่งรัดการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและบรรลุเป้าหมายของรัฐบาลต่อไป
 
รายการภาพ