NEW   กรมบัญชีกลางเปิดตัววารสารกรมบัญชีกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAGAZINE) ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัด ฟรี  "คลิก"
การประชุมคณะกรรมประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 3/2559
ประกาศ ณ วันที่ 09/08/2559
LINE it! 285
นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ครั้งที่ 3/2559 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 315 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เพื่อพิจารณาการประเมินและสรุปผลการประเมินคุณภาพตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยคณะกรรมการเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และเห็นชอบวิธีการสรุปผลการประเมินฯ คือการนำคะแนนที่ได้รับในแต่ละประเด็นมาคำนวณหาคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้าน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. General Conforms : GC (3.00- 4.00 คะแนน) 2. Partially Conforms : PC (2.00 - 2.99 คะแนน) และ 3. Does not  Conforms : DNC (0.00 - 1.99 คะแนน)
 
รายการภาพ