ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
ประกาศ ณ วันที่ 04/08/2559
LINE it! 258
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ร่วมงานเลี้ยงน้ำชา ณ สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ตามคำเชิญของ Ms. Margaret Tongue, Deputy Head of Mission แห่งสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และ Mr. Martin Hart-Hansen, Deputy Resident Representative แห่งโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ สถานทูตอังกฤษ โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทำความรู้จักกับทางสถานทูต พร้อมทั้งหารือถึงความร่วมมือกับทั้งสองหน่วยงานเพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในอนาคตของประเทศไทย และเป็นแบบอย่างให้กับประเทศต่างๆ ในอาเซียนต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากกรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ..... และการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความคุ้มค่าให้กับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในประเทศไทย
 
รายการภาพ