การแสดงผล C C C
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
56280 17/08/2566 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการที่สำคัญและกระบวนการสนับสนุน 2566 (ส่วนกลาง) ณ เดือนสิงหาคม 2566 93
36841 20/02/2566 คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุน (ส่วนกลาง) : การบริหารโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของกรมบัญชีกลาง-สพบ. (ฉบับปรับปรุง) 111
12162 27/04/2565 คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สำคัญ (ส่วนกลาง) : การจัดทำแบบแจ้งการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่สถานพยาบาล-กสพ. 102
12160 27/04/2565 คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สำคัญ (ส่วนกลาง) : การสั่งจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามกฎหมายว่าด้วยการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม -กงบ. 44
12158 27/04/2565 คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สำคัญ (ส่วนกลาง) : การสั่งจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน-กงบ. (ฉบับปรับปรุง) 165
12157 27/04/2565 คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สำคัญ (ส่วนกลาง) : การจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ-กงบ. (ฉบับปรับปรุง) 104
12153 27/04/2565 คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สำคัญ (ส่วนกลาง) : การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร-กตส. (ฉบับปรับปรุง) 64
12147 27/04/2565 คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สำคัญ (ส่วนกลาง) : การลงทะเบียนผู้มีสิทธิหรือแจ้งเปลี่ยนผู้มีสิทธิใช้งานระบบ New GFMIS Thai-กคร. (ฉบับปรับปรุง) 84
12140 27/04/2565 คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สำคัญ (ส่วนกลาง) : การวินิจฉัยปัญหา พิจารณาให้ความเห็น ให้ความตกลง ให้ความเห็นชอบ-รวม (ฉบับปรับปรุง) 59
12138 27/04/2565 คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สำคัญ (ส่วนกลาง) : การพัฒนากฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. ข้อบังคับ มาตรฐาน และหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ ฯลฯ-รวม (ฉบับปรับปรุง) 72
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 17 รายการ
processing time 1.858 s