การแสดงผล C C C
Infographic
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
72194 05/02/2567 ลูกจ้างชั่วคราว หัวข้อการออกจ้างราชการ 394
69736 12/01/2567 สิทธิลาหยุดราชการ หัวข้อการลาของลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ 200
60741 12/09/2566 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ งบบุคลากร รายการค่าชั่วคราวของส่วนราชการที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ 53
22589 11/07/2565 หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส 2 เป็น ส 3 101
17407 07/07/2565 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ในอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 76
17402 07/07/2565 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศที่มีอายุเกิน 60 ปี 90
17401 07/07/2565 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ในช่วงโควิด-19 102
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 7 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 7 รายการ
processing time 1.839 s