การแสดงผล C C C
Infographic
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม อ่านต่อ
82535 27/05/2567 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ของลูกจ้างชั่วคราวผู้ถูกสั่งลงโทษ 136
79999 24/04/2567 การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง 102
77641 26/03/2567 การบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ 334
74974 01/03/2567 การจ้างผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เป็นลูกจ้างชั่วคราว 9,381
72194 05/02/2567 ลูกจ้างชั่วคราว หัวข้อการออกจ้างราชการ 555
69736 12/01/2567 สิทธิลาหยุดราชการ หัวข้อการลาของลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ 263
60741 12/09/2566 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ งบบุคลากร รายการค่าชั่วคราวของส่วนราชการที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในต่างประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ 56
22589 11/07/2565 หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส 2 เป็น ส 3 102
17407 07/07/2565 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ในอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 78
17402 07/07/2565 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศที่มีอายุเกิน 60 ปี 91
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 11 รายการ
processing time 1.951 s