Display Mode C C C
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
No. Date News Title View Download
62904 30/10/2023 ซ้อมความเข้าใจการนำส่งรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐตามรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ (ว 645) 351 256/328/645.pdf
60056 25/09/2023 รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2566) (ว 559) 539 940/63/ว 559.pdf
00731 25/01/2022 กิจกรรมมาตรฐานของงานบริหารจัดการภาครัฐ 334 324/651/2. ว.385 30 ก.ย. 59 กิจกรรมมาตรฐานของงานบริหารจัดการภาครัฐ.pdf
00724 25/01/2022 แนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิตของงานบริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ 2557 184 875/241/1. ว.98 11 ก.พ. 59 แนวทางการคำนวณต้นทุนผลผลิต 2557.pdf
00720 25/01/2022 ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด 274 301/839/8. ว.21 13 ม.ค. 65 เชิญอบรม ว.920.pdf
00717 25/01/2022 หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ 227 165/706/7. ว.921 13 ก.ย. 64 หลักเกณฑ์ CPD.pdf
00714 25/01/2022 หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการ'ฝึกอบรมผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐที่มีคุณสมบัติด้านคุณวุฒิการศึกษา ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (กค 0410.2/ว 920) 296 448/938/6. ว.920 13 ก.ย. 64 หลักเกณฑ์อบรมผู้ทำบัญชีขาดวุฒิ.pdf
00713 25/01/2022 ระบบข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (Public Accountants Information System : PAIS) (กค 0410.2/ว 432) 550 185/814/5. ว.432 11 ก.ย. 63 ระบบข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ PAIS.pdf
00711 25/01/2022 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ 169 349/65/4. ว.473 27 ก.ย. 62 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ.pdf
00710 25/01/2022 แนวปฎิบัติการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ 194 850/342/3. ว.92 26 ส.ค. 62 แนวปฏิบัติการแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ.pdf
Record Display 1 to 10 from 24 Records
processing time 3.486 s