การแสดงผล C C C
คำวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
04833 06/09/2554 เรื่องเสร็จที่ 776/2541(สอบวินัยแล้วไม่ตั้งกรรมการฯสอบละเมิด) 4,070 500/174/lawPDF,0.pdf
04834 06/09/2554 เรื่องเสร็จที่ 845/2542(ประนีประนอมยอมความโดยขอผ่อนชำระค่าสินไหมฯ) 1,380 885/358/lawPDF01.pdf
04835 06/09/2554 เรื่องเสร็จที่ 733/2552(ตั้งกรรมการฯกรณีเจ้าหน้าที่ลาออก/โอนย้ายไปหน่วยงานอื่น) 1,520 377/641/เรื่องเสร็จ+733-2552,0.pdf
04836 06/09/2554 เรื่องเสร็จที่ 641/2553(เพิกถอนคำสั่งชดใช้ค่าสินไหมฯกรณีหน่วยงานเห็นต่างกับกระทรวงการคลัง) 1,141 849/946/c2_0641_2553,0.pdf
04837 06/09/2554 เรื่องเสร็จที่ 637/2549(ความเสียหายจากคำสั่งหรือกฎ 1,004 758/236/lawPDF02.pdf
04838 06/09/2554 เรื่องเสร็จที่ 553/2547(นิยามเจ้าหน้าที่/ปืนหาย) 1,001 86/528/c2_0553_2547,0.pdf
04839 06/09/2554 เรื่องเสร็จที่ 551/2547(เจ้าหน้าที่พักในบ้านพักราชการทำละเมิด) 672 536/343/c2_0551_2547,0.pdf
04840 06/09/2554 เรื่องเสร็จที่ 603/2551(ยื่นคำขอคดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลยุติธรรม) 603 631/114/lawPDF03.pdf
04841 06/09/2554 เรื่องเสร็จที่ 193/2549(ความเห็นกระทรวงการคลังต่างจากหน่วยงาน) 1,089 504/1016/lawPDF04.pdf
04842 06/09/2554 เรื่องเสร็จที่ 392/2549(กรณีตั้งคณะกรรมการฯเกิน 5 คน) 1,321 377/894/lawPDF05.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 32 รายการ
processing time 2.082 s