การแสดงผล C C C
หนังสือเวียน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
38833 13/01/2563 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบพ.ศ.2562 3,605 149/790/2563.PDF
04886 04/03/2556 แจ้งเปิดให้ใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 8,058 907/154/ว.72.pdf
04887 12/10/2554 การสอบข้อเท็จจริงที่มีผลจากการตรวจสอบของ สตง.ที่ กค 0406.2/ว.1 ลงวันที่ 8 มกราคม 2550 6,592 50/707/ว.1+ปี+2550,0.pdf
04888 29/09/2553 เทศบาลกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง สำนวนเลขที่ 32/98/2553 3,740 887/469/รายละเอียดตามเอกสารแนบ,0.pdf
04889 17/08/2551 การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 7,438 399/23/การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ,0.pdf
04890 16/08/2551 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 79 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ 8,318 4/884/6629_doc,0.pdf
04891 14/08/2551 การยุติการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2,684 573/354/การยุติการดำเนินคดีแพ่ง,0.pdf
04892 14/08/2551 แนวทางปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดตาย 2,469 542/321/แนวทางปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดตาย.pdf
04893 14/08/2551 แนวทางปฏิบัติในการบังคับคดี และสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา 3,513 782/69/ที่+กค+0530_7+ว+107,0.pdf
04894 14/08/2551 การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 6,369 938/875/ที่+กค+0410_2+ว+217,0.pdf
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 31 รายการ
processing time 1.913 s