การแสดงผล C C C
โครงการประกัน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
68938 08/01/2564 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๖๔ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๖๒๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ (word) 339 301/901/2.แบบ คำอธิบาย และตัวอย่าง 63 (สิ่งที่ส่งมาด้วย2) 18 12 63 1.doc
68417 30/12/2563 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๖๒๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 473 372/506/vor 625 -O.pdf
35198 06/11/2562 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0409.4/ว527 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3,709 84/277/กค0409.4-ว527 ลว.6 พย 62.rar
11963 24/01/2562 รายชื่อส่วนราชการที่ได้รับประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 1,545 959/811/รายชื่อส่วนราชการรับโล่ปี60-61,0.docx
98806 06/07/2561 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว 309 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7,371 227/689/กค 0409.4-ว 309 ลว. 6 กค 61 แนวทางปี 62,0.rar
79474 09/10/2560 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0409.4/044299 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพงานตวรจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4,771 191/815/กค 0409.4-044299 แนวทางการประกันฯ 61.rar
65440 05/05/2560 ประกาศปิดรับสมัครการเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1,321 992/558/ประกาศสิ้นสุดรับประกัน 60.docx
52412 14/11/2559 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว437 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 4,822 580/289/กค040.4-ว437 แนวทางประกัน 60.rar
49640 14/10/2559 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.4/038939 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เรื่อง โครงการสัมมนาชื้แจงการตรวจสอบภายใน 1,938 665/171/กค 0409.4-038939 โครงการสัมมนาชี้แจง ปี 60.pdf
47152 08/09/2559 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว 353 ลงวันที่ 8 กันยายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2559 5,963 618/342/กค0409.4-ว353 ลว.8 กย. 59.rar
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 17 รายการ
processing time 1.29 s