การแสดงผล C C C
โครงการประกัน
เลขที่ข่าว วัน/เดือน/ปี หัวข้อข่าว ผู้ชม ดาวน์โหลด
08823 25/03/2565 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ปี 2565 385 120/744/ข่าวประชาสัมพันธ์ (2).pdf
07109 15/03/2565 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร 14 มี.ค. 65 773 444/343/เอกสารประชุมชี้แจงหน่วยงานของรัฐ.pdf
06399 09/03/2565 ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินการประกันฯ วันที่ 14 มี.ค. 65 https://forms.gle/KySS528oRMmfxnQs6 (เลือกURLทั้งหมด คลิกขวา เลือกไปที่ https://forms.gle/KySS528oRMmfxnQs6 หรือ เลือก URL ทั้งหมด คลิกขวา copy แล้วไปวางที่แถบที่อยู่หรือแถบ URL) ) 12
05975 04/03/2565 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญหน่วยงานของรัฐทุกประเภท ยกเว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ไม่รวมกทม.) เข้าร่วมการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินการประกันฯ วันที่ 14 มี.ค. 65 (ทุกหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 2565-2569)(หนังสือ ที่ กค 0409.4/ว 172 ลงวันที่ 3 มี.ค. 65) 47
05788 03/03/2565 หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๑๗๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ 2,841 543/759/เกณฑ์การประเมินการประกัน.rar
68938 08/01/2564 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปี ๒๕๖๔ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๖๒๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ (word) 2,270 301/901/2.แบบ คำอธิบาย และตัวอย่าง 63 (สิ่งที่ส่งมาด้วย2) 18 12 63 1.doc
68417 30/12/2563 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๖๒๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 2,753 372/506/vor 625 -O.pdf
35198 06/11/2562 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0409.4/ว527 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4,278 84/277/กค0409.4-ว527 ลว.6 พย 62.rar
11963 24/01/2562 รายชื่อส่วนราชการที่ได้รับประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 1,798 959/811/รายชื่อส่วนราชการรับโล่ปี60-61,0.docx
98806 06/07/2561 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.4/ว 309 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7,545 227/689/กค 0409.4-ว 309 ลว. 6 กค 61 แนวทางปี 62,0.rar
จำนวนข้อมูลต่อหน้า แสดงข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จากข้อมูลทั้งหมดที่ค้นหาได้ 22 รายการ
processing time 1.713 s